نشست تخصصی «توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرساخت های شهری و محله ای»

چهارمین نشست از دفتر چهاردهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با محوریت "توسعه امکانات و