مجله کوچه؛ مستندنگاری حیات فرهنگی امروز کلان‌شهرهای ایران

فهم موقعیت «این‌جا- اکنون» در شرایطی که نتایج پیشرفت چشم‌گیر بشر در حوزه‌های فناوری دیجیتال و جهان