بازآفرینی آب‌کنار کلاید، تولد دوباره رودخانه

معرفی آب‌کنار کلاید به طول 20 کیلومتر در امتداد رودخانه کلاید در اسکاتلند از شرق به غرب، از گلاسکو گرین در