کناره آب رودخانه سن، زندگی شهری

بخش کم عرضی از رودخانه و پتانسیل ایجاد فضا از اواخر قرن بیستم توجه به لبه‌های شهری چون کناره آب و