شهر تاریخی، علمی، فرهنگی و گردشگری ایران؛ مراغه

مراغه دومین شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی است و با تبریز حدود 120 کیلومتر فاصله دارد. این شهر در کنار رودخانه