مدیریت شبکه‌ی زیرساخت انرژی برق در دوره‌ی گذار به شهر هوشمند(بخش دوم)

در نوشتار پنجم مبحث زیرساخت برق در شهر هوشمند را پی می‌گیریم. در دوره گذار به‌سوی یک سیستم انرژی هوشمند شهری،