زندگی شبانه در خیابان انوشه‌ در محله‌ی لشکرآبادِ اهواز

اين متن با همكاري آقاي مصطفي خزايي تدوين گرديده و تمامي تصاوير از آلبوم شخصي نگارندگان برداشت شده است. در