جزئیات اجرایی در طراحی فضاهای شهری

اگر به شهر‌های مختلف دنیا سفر کنیم، در خیابان‌ها و میدان‌های آن قدم بزنیم، شاید به واقع اولین نکته‌ای که