دوره آموزشی یک روزه “ملزومات توسعه حمل و نقل پایدار”

دوره آموزشی یک روزه "ملزومات توسعه حمل و نقل پایدار" با حضور پروفسور هرمن کنوفلاخر، مولف کتاب بحث برانگیز: