جغرافیای زمانی حرکت در زندگی روزمره (بخش نخست)

تا اواخر دهه شصت ميلادي هيچ مدل پذيرفته شده‌اي وجود نداشت كه قادر باشد ظرفيت هاي زماني و مكاني را به رفتار