درس‌گفتار «شهر درسینما/سینما در شهر»

به همت موسسه آموزش عالی رسام، مرکز معماری البرز و موسسه فرهنگی-هنری هنر معماری درس‌گفتار «شهر درسینما/سینما