آینه خیس وهم‌آلود

تصور کن... لحظه‌هایی را، زندگی‌هایی را... که در این شهر غریب پرفریب جاری بودند... و انگار هیج‌وقت