بازار دزفول

گرد بازار بگرد اینک و احوال ببین       چو تو خود مینگری من نکنم قصه دراز (ناصر خسرو) تجارت به عنوان یک مبادله