مدیریت شبکه‌ی زیرساخت انرژی برق در دوره‌ی گذار به شهر هوشمند(بخش نخست)

به دنبال نوشتارهای قبل در این نوشتار به چگونگی زیرساخت‌های مربوط به انرژی و بخصوص شبکه‌ی زیرساخت انرژی برق