کتاب “Cities and Cinema”

کتاب «شهرها و سینما» نوشته Barbara Mennel ، پایه‌ای‌ترین کتاب در توصیف و تحلیل چگونگی بازنمایی شهر در سینما است،