کناره‌آب مانزانارس؛ بازپس‌گیری فضاهای فراموش شده مادرید

کناره آب رودخانه مانزانارس حدود چهل سال به علت قرار‌گرفتن بزرگراه در مجاورت آن برای عموم قابل دسترس نبود. با