هفت اصل برای تبدیل شدن به یک بازارشهر

بازارشهر چیست و چه نیازها و فرصت هایی در پیش روی ما قرار دارد؟ همواره در طول تاریخ بازارها و بازارچه های عمومی