طراحی شهری به‌عنوان فرمی از بیان دموکراتیک مجادله‌ای

متن حاضر بر یک پرسش بنیادین استوار است: آیا طراحی شهری می‌تواند رهایی‌بخش باشد؟ در دورانی که بحران دموکراسی