نشست تخصصی «حریم‌باغ؛ الگوی حفاظت فعال در حریم شهر تهران»

حریم-باغ یک الگوی جدید برای حفاظت از حریم شهرهاست، که برای نخستین بار به عنوان یک پروژه موضوعی-موضعی برای