بازار روباز تکاب، تجلی کالبدی هویت یک شهر

مقدمه بازار در شهرهای ایرانی دوره اسلامی به مثابه مهمترین فضاهای شهری و جزء عناصر عملکردی شهر قلمداد می‌شود