تغییر کم‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر فضاهای عمومی

این نوشتار نسخه فارسی مقاله زیر است که توسط آیدا کیانفر ترجمه گردیده است: The Lighter, Quicker, Cheaper Transformation Of Public