نشست علمی: «تولید فضا در ایران؛ تأملی بر آرای آنری لوفور»

طی دهه‌های اخير، مفهوم فضا آنچنان نقشی پررنگ در تحليل‌های میان‌رشته‌ای شهری یافته است که حتی از عبارت