پروژه بین الحرمین شیراز؛ نمونه‌ای از نوسازی بافت‌‌ تاریخی در مراکز مذهبی

اين متن با همكاري خانم شهربانو انصاری تدوين گرديده‌ است. معرفی پروژه بین الحرمین شیراز با انگیزه متوازن