برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه اراضی قهوه‌ای در زیر ارائه شده است:

نام سندشهرسالتصویر سندفایل سند
Creating community-based brownfield redevelopment strategiesCanada۲۰۱۰دانلود
Brownfield – handbookOstrava۲۰۱۰دانلود
Sustainable Brownfield Regeneration- CABERNET Network ReportNottingham۲۰۰۶دانلود
Brownfields
 A Guidebook for
Local Governments
and Communities
Washington۲۰۰۳دانلود