سحر سماواتی

عکس کاور خود را تغییر دهید
s.samavati
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر در حوزه مطالعات شادی و سلامت روان در فضاهای شهری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

دبیربخش جستارهای نوین
دانشجوی دکتری شهرسازی

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی معماری دانشگاه بوعلی سینا