مرتضی میرغلامی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علاقه‌مند به الگوها و نظریه های نوین در طراحی شهری، زندگی روزمره و فضاهای شهری، مدرنیته و سنت در شهرهای ایرانی-اسلامی، فرهنگ و مصرف فضا در شهرهای معاصر و جهانی شدن و هویت شهرها
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

عضو شورای علمی
دکتری طراحی شهری

دکتری طراحی شهری، دانشگاه ملبورن استرالیا
کارشناسی ارشد پیوسته معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز