مرتضی خیاط پور نجیب

عکس کاور خود را تغییر دهید
مرتضی خیاط پور نجیب
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
پژوهشگر دکتری مهندسی شهرسازی

• پژوهشگر دکتری شهرسازی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
استاد راهنما: دکتر احسان رنجبر
استاد مشاور: دکتر مرتضی میر غلامی
•کارشناسي ارشد طراحي شهري. دانشگاه آزاد اسلامی زنجان. ۱۳۹۳
موضوع پایان نامه: تدوین ضوابط طراحی شهری جهت برپایی نمایش های خیابانی با هدف ارتقا کیفیت سرزندگی. نمونه موردی: منطقه ۱۱ تهران.
ارزشیابی با نمره ۱۹.۲۵
استاد راهنما: دکتر احسان رنجبر
• کارشناسي معماری، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود. ۱۳۹۰
• کاردانی نقشه کشی معماری. دانشگاه آزاد اسلامی تهران. ۱۳۸۳
• دیپلم نقشه کشی معماری. هنرستان فنی و حرفه ای معاصر. تهران. ۱۳۸۰

صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر مجله فرهنگی-هنری کوچه
موسس و مدیر استودیو معماری البرز