معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری

نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید. معرفی کتاب و