به دنبال نوشتارهای قبل در این نوشتار به چگونگی زیرساخت‌های مربوط به انرژی و بخصوص شبکه‌ی زیرساخت انرژی برق در دوره‌ی گذار به شهر هوشمند می‌پردازیم. ابتدا با مفاهیم مرتبط با این بخش آشنا می‌شویم و پس‌ازآن به‌تفصیل راجع به این مبحث توضیح خواهیم داد. ژنراتورهای (مولدهای) برق: امکانات موردنیاز…
ادامه مطلب