به ارمغان آوردن سبک های نو به جای کهنه: بازآفرینی شهری از طریق هنرهای عمومی

این نوشتار نسخه فارسی مقاله زیر است که توسط آیدا کیانفر ترجمه گردیده است: Bringing the New to the Old : Urban Regeneration through Public