ذهن سبز آخرین درخت؛ درآمدی بر نابسامانی خیابان ولیعصر (عج)

من سنگینی حافظه سمج و فکرهای مدامم را با سبکی قدم زدن بر روی سنگفرش های این گذر جبران می کنم. دوستان زیادی نمی