بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد با توجه به اسناد

نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید. بررسی