مدیریت زیرساخت ها در دوره گذار به شهر هوشمند (بخش نخست)

در راستای معرفی مفهوم ابتدا باید از تعریف شهر شروع کنیم . این که شهر چیست؟ شهرها می توانند بعنوان سیستم های