نو وارگی ایرانی در اندیشه دکتر سید محسن حبیبی

«نو وارگی به خواست کسی نیامده و به خواست کسی نمی رود، تمنای نو بودن و نو شدن چون همیشه عالم گیر است...» "سید محسن