در جستجوی رشت (تلاشی در راستای فهم خرده‌فرهنگ‌های شهری)

بازار رشت در سیطره ادبیات معمارانه از فضاهای شهری، احتمالاً واجد ارزش‌های تاریخی و هویتی برجسته‌ای نیست. در