تگ کردن بایگانی برای دگرگونی شهری

جستارهای نوین

بازگشت به معماری در طراحی فضاهای شهری خلاق قرن بیست و یکم

فضاهای عمومی شهری در قرن بیست و یکم متاثر از دگرگونی ها و چالش های جدید شهری، در شکل و عملکرد و محتوای خود به سمت تغییرات جدیدی در حال تکامل اند. در این مسیر پاسخ ها و راه حل های متناظر این چالش ها نیز مسیرجدیدی را تجربه می…
ادامه مطلب
مبانی و مفاهیم

مفهوم دگرگونی شهری و ارتباط آن با روند تغییر فضاهای شهری

دگرگونی و دگردیسی در دهه های اخیر به عنوان یک مفهوم نسبتا جدید به حوزه طراحی شهری وارد شده است. در ادبیات جهان واژه شناسی این مفهوم در دو کلمه کلیدی Transformation وTransition  تعریف می شود که اساسا به مقیاس عملکردی یک تغییر بستگی دارد. مفهوم دگردیسی شهری، فرآیندی ادامه…
ادامه مطلب