کجا می‌دوی؟ آهسته برو که هم به آنجا برسی و هم به اینجا!

در ستایش ضرباهنگ دوچرخه سواری نقل است زمانی که اپیکور کسی را در هنگام دویدن باعجله می‌دید به او می‌گفت: کجا