روز جهانی بدون خودرو؛ تجدید میثاق با آرمان‌های شهر انسانی

روز جهانی بدون خودرو(22 سپتامبر) را باید نوعی تمنای بازپس‌گیری خیابان به نفع زندگی دانست که هرسال در شهرهای