آهسته به یاد می آورم

و اینک خیابان کریم خان زند شیراز، و دیوارها و دريچه ها، آن دهان های حرّاف و روایتگری که صادقانه به وصف هر آنچه