دومین شماره دو فصلنامه اَرسَن با موضوع رویدادمداری در فضاهای شهری

دومین شماره از دو فصلنامه علمی تخصصی اَرسَن به همت انجمن علمی دانشجویی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و تحت