تلاقی اتوپیای فناوری و دیستوپیای ترس: یک زاویه شهری

در این یادداشت به این پرسش پرداخته شده که در شرایط فعلی شیوع کرونا، شهر امروز همزمان چه نسبتی با فهم ما از