کتاب «شهرها و سینما» نوشته Barbara Mennel ، پایه‌ای‌ترین کتاب در توصیف و تحلیل چگونگی بازنمایی شهر در سینما است، که مورد ارجاع بسیاری از مقالات و کتاب‌های دیگر به زیان‌های گوناگون قرار گرفته است. سینما، به عنوان مهم‌ترین اختراع قرن بیستم همواره در حال بازنمایی شهر به عنوان پدیده‌ای که…
ادامه مطلب