بایگانی برای مقالات

مقالات

Urban Design, Urban Quality and the Quality of Life Reviewing the department of the environment’s urban design campaign

نویسنده سال انتشار نشریه مشخصات نشر Chapman, David W. and Larkham, Peter J 1999 Journal of Urban Design Vol. 4, No. 2 دانلود متن کامل مقاله صفحه نخست مقاله
ادامه مطلب
مقالات

Urban space syntax: The common language of space: a way of looking at the social, economic and environmental functioning of cities on a common basis

نویسنده سال انتشار مشخصات نشر Bill Hillier 2008 Space Syntax Laboratory دانلود متن کامل مقاله صفحه نخست مقاله  
ادامه مطلب
مقالات

Developing Urban Design as Public Policy: Best Practice Principles for Design Review and Development Management

نویسنده سال انتشار نشریه مشخصات نشر John Punter 2007 Journal of Urban Design Vol 12- No 2 دانلود متن کامل مقاله صفحه نخست مقاله
ادامه مطلب
12