متروپل پاراسول؛ سازه‌ای آیکونیک برای بازتوسعه مرکز تاریخی سویا

نام پروژه متروپل پاراسول (بازتوسعه پلازای انکارناسیون) موقعیت سویا، اسپانیا مساحت 18 هزار متر