کناره آب رودخانه مانزانارس حدود چهل سال به علت قرار‌گرفتن بزرگراه در مجاورت آن برای عموم قابل دسترس نبود. با هدف احیا اراضی پیرامونی رودخانه و گسترش فضاهای شهر مادرید مسابقه طراحی در سال 2005 برگزار شد و مقرر شد تونلی به منظور توسعه بزرگراه در سطح زیرین توسعه یابد…
ادامه مطلب