محدوده میدان ولیعصر تهران، یکی از مهمترین مناطق تهران از نظر اداری، تجاری، فرهنگی و گردشگری است. میدان ولیعصر نیز یکی از گره‌های اصلی شهر تهران است و روزانه صدها هزار نفر از این محدوده عبور می‌کنند. اقدامات شهری در چنین محدوده‌ای با این میزان تاثیرگذاری بالا بر روی شهروندان…
ادامه مطلب