به نظر می‌رسد توسعه شهری در ایران با ساز و کاری جهت تسهیل هرچه بهتر حرکت سواره همراه شده است. نهاد‌های تصمیم گیرنده و مدیران شهر‌ی نیز همواره در تلاشند تا در جهت تحقق ایده فوق از یکدیگر پیشی گرفته و مواردی چنین را نمودی بر تدبیر و کفایت خویش…
ادامه مطلب