پيش از آن‌كه به معرفي شاخص مورد نظر بپردازيم، تاريخچه‌اي مختصر از دوچرخه‌ و دوچرخه‌سواري ارائه مي‌دهيم. اگر بخواهیم به تاریخ شکل‌گيري ايده‌ي دوچرخه و دوچرخه‌سواري بينديشيم، پيدايش دوچرخه در تاريخ تمدن بشري به دوران مصر باستان برمي‌گردد. دوچرخه در آن زمان مركبي بود با دو چرخ كه به كمك…
ادامه مطلب