تا اواخر دهه شصت ميلادي هيچ مدل پذيرفته شده‌اي وجود نداشت كه قادر باشد ظرفيت هاي زماني و مكاني را به رفتار افراد پيوند زند. در اين زمان نياز به وجود روش‌هايي براي درك و تحليل ابعاد زماني و فضايي فعاليت هاي انساني به شدت احساس مي‌شد. در يك طرف…
ادامه مطلب