ابشارتاج، نمونه ای از هنر عمومی تعاملی

ابشارتاج، نمونه ای از هنر عمومی تعاملی